شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
72

شمارهٔ ۹۹

حوران سپاهت ای شه شیر شکر
در آب روان همی نمایند صُوَر
آن است مرادشان که باشند مگر
در خدمت مجلس تو اِستاده کمر