شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
89

شمارهٔ ۹۸

چون آتش خاطر مرا شاه بدید
از خاک مرا بر زبر ماه کشید
چون آب یکی ترانه از من بشنید
چون باد یکی مرکب خاصم بخشید