شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
61

شمارهٔ ۹۷

شاها چو دلت در صف تدبیر آید
او را مدد از عالم تقدیر آید
تیغ تو جهان گرفت آری شک نیست
آن راکه تو برکشی جهانگیر آید