شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
87

شمارهٔ ۹۶

از درگه تو ملوک را تاج آید
در همّت تو هزار معراج آید
توقیع تو چون به دست محتاج آید
چون کعبه بود که بیش حُجاج آید