شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
71

شمارهٔ ۹۵

سلطان جهان برکیارق باید
کز دولت او جهان همی آراید
بس برناید تا هنرش بِفْزاید
بندد کمر و همه جهان بگشاید