شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
81

شمارهٔ ۹۴

خرگه زند وکارکسی نگشاید
مطبخ زند و نان به کسی ننماید
گر دود به مطبخش درآید شاید
کز مطبخ او دود همی برناید