شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
57

شمارهٔ ۹۱

هرکس که سزای افسر وگاه بود
خدمتگر این خدمت درگاه بود
در روی زمین اگر بسی شاه بود
شاه همه سنجر ملکشاه بود