شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
89

شمارهٔ ۹۰

حیرت همه در درنگ و سنگ تو بود
نصرت همه در شتاب و جنگ تو بود
تا پرّ عقاب بر خدنگ تو بود
دشمن چو کبوتری به چنگ تو بود