شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
97

شمارهٔ ۸۹

از عمر شبی به کام دل دوشم بود
کاواز سرود و رود درگوشم بود
بگذشته و بامداد فرموشم بود
مهتاب نبود و مه در آغوشم بود