شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
136

شمارهٔ ۹

خورشید فلک سجده برد رأی تو را
ور سجده برد روی دلارای تورا
من خود چه کسم که جان کنم جای تو را
جان در تن من خاک سزد پای تو را