شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
85

شمارهٔ ۸

خورشید چو بیند ای ملک رای تورا
وین فر و جمال عالم ارای تورا
جوینده شود بزمگه و جای تو را
تا سجده برد خاک کف پای تورا