شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
79

شمارهٔ ۸۸

تا چند دل تو چشمهٔ نور بود
زان چشمهٔ نور چشم بد دور بود
ملک و سپه و خزینه معمور بود
آن خسرو را که چون تو دستور بود