شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
89

شمارهٔ ۸۷

ای شاه تورا ماه نگین خواهد بود
زیرِ قدمت ملک زمین خواهد بود
ملک تو ز روم تا به چین خواهد بود
ما فال زدیم و همچنین خواهد بود