شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
78

شمارهٔ ۸۵

خصمان ملک چو جغد در ویرانند
دایم همه را همچو مگس میرانند
خود را چو همای از چه قِبَل می دانند
کز چشم چو سیمرغ همی پنهانند