شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
95

شمارهٔ ۸۴

ترکان ملک با خرد و باهوشند
حور شَبَه زلف و دیو آهن پوشند
دیوند چو روز رزم جان را کوشند
حورند چو پیش تخت شه می نوشند