شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
91

شمارهٔ ۸۳

هر شب که رهی فال ز روی تو زند
مرغی شود و بال به سوی تو زند
هر نعره که پاسبان کوی تو زند
گویی که زجان مهرجوی تو زند