شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
87

شمارهٔ ۸۲

چون باز خیال تو پر و بال زند
در جان رهی عشق تو چنگال زند
آن کس که نه از وصال تو نال زند
شاید که ز چشم خویش قیقال زند