شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
48

شمارهٔ ۸۱

خصمان تو لاف سپر زرد زدند
شش پنج به گاه ماندن نرد زدند
گر سرد سخن شدند وا مرد زدند
با دولت تو بر آهن سرد زدند