شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۸۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
97

شمارهٔ ۸۰

تیراندازان همه گرو در بستند
بردند گمان که با ملک همدستند
آخر همه عاجز و خجل بنشستند
وز شرم ملک تیر و کمان بشکستند