شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
54

شمارهٔ ۷۹

در عشق تو زیر و بم هم آواز منند
اندیشه و باد سرد دمساز من اند
خاموشی و صبر خازن راز من اند
رنگ رخ و آب دیده غماز من اند