شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
76

شمارهٔ ۷۸

ای شاه بنای ملک محکم به تو ماند
باغ ظفر و فتوح خرم به تو ماند
شاهنشهی از نژاد آدم به تو ماند
رفتند مخالفان و عالم به تو ماند