شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
86

شمارهٔ ۷۷

در عشق تو ای صنم مرا رای نماند
وان طبع لطیف حکمت آرای نماند
بر جای همی بود دلم بی غم تو
تا جای غم تو گشت بر جای نماند