شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
89

شمارهٔ ۷۶

از هیبت تو به روم کفار نماند
وز نصرت تو به روم زنار نماند
با عدل تو در زمانه تیمار نماند
با جود تو در خزانه دینار نماند