شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
80

شمارهٔ ۷۵

گر ابر به جود خویشتن را چو تو خواند
فراش تو بود او همی گرد نشاند
هر چند بسی گهر پراکند و فشاند
آخر گهرش نماند و بی کار بماند