شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
60

شمارهٔ ۷۴

چون رخ بگشاد آن نگار دلبند
جای صلوات باشد و جای سپند
احسنت زند ستاره از چرخ بلند
آن مادر راکه چون تو زاید فرزند