شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
81

شمارهٔ ۷۳

چون شاه سوی تخت سرافراز آمد
پیرامن او بخت به پرواز آمد
آن روز ز تخت شاهی آواز آمد
کامروز مسیح از آسمان باز آمد