شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
51

شمارهٔ ۷۲

تا فتح تو تاریخ مسلمانی شد
پیروزی تو اصل جهانبانی شد
تا خان ز سیاست تو زندانی شد
از بیم تو چشم خانیان خانی شد