شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
46

شمارهٔ ۷۱

گر نعمت دشمنت ز حد بیرون شد
بنگر که به عاقبت ز محنت چون شد
از قارون گر به مال و گنج افزون شد
در زیر زمین نهفته چون قارون شد