شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۷۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
103

شمارهٔ ۷۰

هر شب که وصال یار دلبر باشد
شب زورق و ماه باد صرصر باشد
وان شب که فراق آن سمن بر باشد
شب کشتی و آفتاب لنگر باشد