شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
92

شمارهٔ ۶۹

چون شاه سرای پرده بر هامون زد
از دجله و نیل خیمه تا جیحون زد
چون بارهٔ تازی از میان بیرون زد
کیمخت زمین ز گَرد بر گردون زد