شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
79

شمارهٔ ۶۵

هر تیر که شاه تیر گیر اندازد
گویی که ز گردون اثیر اندازد
دشمن ز نهیب او چو تیر اندازد
گویی که ز چنبران ا به زیرا اندازد