شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
108

شمارهٔ ۶۴

چون شاه جهان کمان کشیدن گیرد
پیروزی از آسمان رسیدن گیرد
هر تیر کز آن کمان پریدن گیرد
صبحی دگر از ظفر دمیدن گیرد