شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
64

شمارهٔ ۶۲

تا عصمت ایزدت نکوخواه نکرد
توقیع تو اِعتَصَمت بِالله نکرد
هرگز ستمی بر دل تو راه نکرد
ایزد به غلط تو را شهنشاه نکرد