شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶۱
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
93

شمارهٔ ۶۱

جانی که زمهر توست نقصان نبرد
دردی که زکین توست درمان نبرد
هرکس که تورا به طوع فرمان نبرد
گر عالم جان شود ز تو جان نبرد