شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
69

شمارهٔ ۶

جاوید شها عز و شرف باد تو را
تیغ و قلم و جام به کف باد تو را
از تاجوران هزار صف باد تو را
صد شاه خلیفهٔ خَلَف باد تو را