شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
80

شمارهٔ ۵

شاها همه تدبیر صواب است تو را
وز بخت به فرخی جواب است تو را
آتش تیغی و نفع آب است تورا
از خاکی و نور آفتاب است تورا