شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
114

شمارهٔ ۵۷

تا دولت تو به گرد گردون گردد
گردون همه بر فال همایون گردد
ور با تو ستاره ای دگرگون گردد
تیره شود و ز چرخ بیرون گردد