شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۵۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
104

شمارهٔ ۵۲

گیتی ملکا جز به تو آباد مباد
در عادت تو جز هنر و داد مباد
خصم تو ز بند محنت آزاد مباد
هر کاو به تو شادی نکند شاد مباد