شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
112

شمارهٔ ۴

شاها ادبی کن فلک بد خو را
گر چشم رسانید رخ نیکو را
گرگوی خطا کرد به چوگانش زن
ور اسب خطا کرد به من بخش او را