شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
73

شمارهٔ ۴۹

خالق همه اقبال خلایق به تو داد
تا دهر بود بقای اقبال تو باد
تو باده به دست همچنین با دل شاد
بدخواه تو جان و خان و مان داده به باد