شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
71

شمارهٔ ۴۸

از تیغ چو آب تو به رزم آتش زاد
تا خصم ز باد حمله در خاک افتاد
از بیم دلش پرآتش و سر بر باد
دو دیده پرآب روی بر خاک نهاد