شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۷
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
115

شمارهٔ ۴۷

ای راحت جان ما ز دو مرجانت
رنج دل ما زچشم پر دستانت
ما راکه جراحت است بر سینه و دل
بر سینه ز تیر و بر دل از پیکانَت