شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۶
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
107

شمارهٔ ۴۶

گر یابد زهره آگهی از نامت
خواهد که به جای می بود در جامت
گر ماه ز چرخ بشنود پیغامت
آید به زمین و اوفتد در دامت