شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۵
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
114

شمارهٔ ۴۵

ای شاه فلک یاد تو را نوش گرفت
شمشیر تو را ظفر در آغوش گرفت
اقبال تو را غاشیه بر دوش گرفت
اد بار مخالف تو را گوش گرفت