شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
125

شمارهٔ ۴۳

آن کس که چراغ مهر تو در بر یافت
در خاک به فر دولت تو زر یافت
وان کس که خیال کین تو در سر یافت
در آب ز روی خویش نیلوفر یافت