شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۲
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
80

شمارهٔ ۴۲

در راه نسا ای ملک پاک سرشت
جز سنگ ندیدم به دل سبزه و کشت
دوزخ دره ای گذاشتم ناخوش و زشت
چون پیش تو آمدم رسیدم به بهشت