شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۴۰
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
77

شمارهٔ ۴۰

بیدادی و فتنه در جهان آیین نیست
شادند جهانیان و کس غمگین نیست
گل هست به باغ ملک اگر نسرین نیست
رکن الدین هست اگر معزالدین نیست