شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۹
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
109

شمارهٔ ۳۹

تا دین باشد به جز یکی یزدان نیست
تا ملک بود به جز یکی سلطان نیست
بر هر دو برون از آن و زین فرمان نیست
آن بی این نیست هرگز این بی آن نیست