شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
111

شمارهٔ ۳

ای تاخته از جهان جهانبانان را
برهم زده ملک و خانهٔ خانان را
ای وارث نامدار سلطانان را
فخرست به تو جمله مسلمانان را