شعرگرام - پایگاه شعر و ادب پارسی
شمارهٔ ۳۸
امیر معزی
امیر معزی( رباعیات )
114

شمارهٔ ۳۸

دولت که تو را داد به من زایل نیست
وین دل که مرا داد به تو غافل نیست
از دولت و دل هر چه رود باطل نیست
بی دولت و دل مراد کس حاصل نیست